ANUNT VANZARE TEREN FURCULESTI

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Furculești, Str. Principală, Nr.1, Furculești, judeţul Teleorman, telefon 0247328768, fax 0247328768, email [email protected]
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: teren intravilan în suprafața de 140 mp înscris în cartea funciara nr. 24156, având nr. cadastral 24156, situat în comuna Furculești, strada Iazului, nr. 9 bis, aparținând domeniului privat al comunei Furculești, vânzarea se face conform HCL 30 din 30.05.2023 și O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini
 4. 1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Se poate ridica de la sediul comunei Furculești, Str. Principală, nr.1, Furculești, judeţul Teleorman, telefon 0247328768, fax 0247328768, email [email protected]
 5. 2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului, Comuna Furculești, Str. Principală, nr.1, Furculești, judeţul Teleorman, telefon 0247328768, fax 0247328768, email [email protected]
 6. 3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 lei si se achită la casieria de la sediul Comunei Furculești, Str. Principală, nr.1, Furculești, judeţul Teleorman, telefon 0247328768, fax 0247328768, email [email protected]
 7. 4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 05/01/2024, ora 16:00
 8. Informații privind ofertele: ofertele se depun în plic închis
 9. 1 Data-limită de depunere a ofertelor: 15/01/2024, ora 16:00
 10. 2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Comunei Furculești, Str. Principală, nr.1, Furculești, judeţul Teleorman, telefon 0247328768, fax 0247328768, email [email protected]
 11. 3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: : Ofertele se depun într-un singur exemplar
 12. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 16/01/2024, ora 12:00, Sediul Comunei Furculești, Str. Principală, nr.1, Furculești, judeţul Teleorman, telefon 0247328768, fax 0247328768, email [email protected]
 13. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Teleorman – Municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr.53, județul Teleorman, Telefon : 0247/406016 Fax : 0247/317322 Email : [email protected].

 

Sari la conținut